DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสงขลา10,2464,54744.385,2052,11440.61
 สทิงพระ2,2961,46263.682,0911,39166.52
 จะนะ6,4473,15848.984,4852,07746.31
 นาทวี3,5241,80151.112,9841,56852.55
 เทพา6,3463,27751.645,1493,08659.93
 สะบ้าย้อย6,9392,29133.025,4001,78833.11
 ระโนด4,0142,22855.513,2011,86858.36
 กระแสสินธุ์61438462.5460838162.66
 รัตภูมิ5,6493,33559.044,3712,53558.00
 สะเดา8,2032,76633.724,7012,26448.16
 หาดใหญ่19,8875,90429.696,2282,76644.41
 นาหม่อม1,30473156.0680545656.65
 ควนเนียง2,3581,21051.312,28798342.98
 บางกล่ำ1,37582860.221,30474757.29
 สิงหนคร4,5732,69658.953,4792,15962.06
 คลองหอยโข่ง70534048.2372830441.76
 รวมทั้งหมด84,48036,95843.7553,02626,48749.95
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563