DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุราษฎร์ธานี14,0957,88755.964,2912,48557.91
 กาญจนดิษฐ์6,1883,49456.465,6853,75566.05
 ดอนสัก2,2361,33159.531,8941,32870.12
 เกาะสมุย4,4222,24750.813,5932,07857.83
 เกาะพะงัน79044956.8480848660.15
 ไชยา4,7482,67256.283,5622,25763.36
 ท่าชนะ3,1671,65052.103,1231,73955.68
 คีรีรัฐนิคม2,9151,88964.802,7511,84967.21
 บ้านตาขุน1,12453847.861,12567159.64
 พนม3,6401,99654.842,5211,50559.70
 ท่าฉาง1,7671,10762.651,6561,02962.14
 บ้านนาสาร4,6012,30150.012,5371,49959.09
 บ้านนาเดิม77843155.4078650864.63
 เคียนซา4,4122,61159.183,3142,34770.82
 เวียงสระ4,9403,22765.324,3692,90866.56
 พระแสง4,9773,02560.784,3652,81564.49
 พุนพิน4,8222,98561.903,7922,27559.99
 ชัยบุรี2,2771,14450.241,9981,15657.86
 วิภาวดี1,19663753.2695355157.82
 รวมทั้งหมด73,09541,62156.9453,12333,24162.57
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 10 พฤศจิกายน 2563