DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพังงา2,6641,69163.482,6451,70664.50
 เกาะยาว1,14170461.701,09660655.29
 กะปง59735359.1368639457.43
 ตะกั่วทุ่ง2,8451,30445.832,3921,41359.07
 ตะกั่วป่า2,7211,58558.251,53284555.16
 คุระบุรี2,2201,01845.862,0281,02950.74
 ทับปุด1,8891,20863.951,7221,20369.86
 ท้ายเหมือง2,8741,63756.962,3081,35958.88
 รวมทั้งหมด16,9519,50056.0414,4098,55559.37
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563