DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองประจวบคีรีขันธ์4,5202,25049.783,6942,20659.72
 กุยบุรี2,8321,69559.852,6761,64961.62
 ทับสะแก3,0531,73156.702,4101,47061.00
 บางสะพาน4,2482,66062.624,4132,49856.61
 บางสะพานน้อย2,5801,55960.432,6811,55758.08
 ปราณบุรี4,5261,52033.582,1871,06448.65
 หัวหิน6,0733,26353.732,9861,66655.79
 สามร้อยยอด2,6411,36251.571,9931,11055.69
 รวมทั้งหมด30,47316,04052.6423,04013,22057.38
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563