DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเพชรบุรี10,7783,36931.264,9802,15243.21
 เขาย้อย1,63497959.911,16472862.54
 หนองหญ้าปล้อง87148856.0390252057.65
 ชะอำ2,2411,23855.241,9121,13159.15
 ท่ายาง4,2452,35555.484,2522,13850.28
 บ้านลาด1,7171,06962.261,7151,03860.52
 บ้านแหลม2,1771,32360.772,1181,28160.48
 แก่งกระจาน1,7641,03058.391,8291,20665.94
 รวมทั้งหมด25,42711,85146.6118,87210,19454.02
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563