DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุพรรณบุรี10,1044,45344.078,5483,72543.58
 เดิมบางนางบวช3,5971,60544.623,2541,77654.58
 ด่านช้าง4,8432,69955.734,3592,68161.50
 บางปลาม้า2,9341,39947.682,8621,59355.66
 ศรีประจันต์2,4891,19948.172,2021,11850.77
 ดอนเจดีย์3,1021,46147.102,8621,62456.74
 สองพี่น้อง5,9763,20353.605,3043,23560.99
 สามชุก2,8051,34547.952,6991,70263.06
 อู่ทอง7,3133,90653.415,0682,91157.44
 หนองหญ้าไซ2,0651,13655.012,0861,29161.89
 รวมทั้งหมด45,22822,40649.5439,24421,65655.18
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563