DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกาญจนบุรี8,8904,54251.096,5753,15147.92
 ไทรโยค3,3671,56546.484,2291,95246.16
 บ่อพลอย3,2791,86356.823,5402,06958.45
 ศรีสวัสดิ์1,60884252.361,9291,11958.01
 ท่ามะกา6,9274,19460.555,1192,98458.29
 ท่าม่วง7,1824,42361.584,4792,71460.59
 ทองผาภูมิ3,3741,85855.075,7622,58444.85
 สังขละบุรี1,13245139.844,1741,93546.36
 พนมทวน2,3821,54664.902,4381,47760.58
 เลาขวัญ3,2391,96060.513,2681,44144.09
 ด่านมะขามเตี้ย1,9641,05453.672,0021,11155.49
 หนองปรือ2,0521,12654.872,0811,12153.87
 ห้วยกระเจา1,6331,08066.141,64199460.57
 รวมทั้งหมด47,02926,50456.3647,23724,65252.19
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563