DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเพชรบูรณ์10,4643,68335.208,0062,76834.57
 ชนแดน4,7912,03542.483,5051,64646.96
 หล่มสัก8,8783,34937.724,4181,72038.93
 หล่มเก่า3,8441,25532.653,2071,09134.02
 วิเชียรบุรี7,1873,33846.445,3372,73351.21
 ศรีเทพ3,7471,68544.973,5011,32637.87
 หนองไผ่6,6533,22848.525,7932,90250.09
 บึงสามพัน4,6862,32049.512,4801,04342.06
 น้ำหนาว1,19059850.251,18652344.10
 วังโป่ง1,44472350.071,44563744.08
 เขาค้อ2,5651,05441.092,4481,05943.26
 รวมทั้งหมด55,44923,26841.9641,32617,44842.22
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563