DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพิจิตร6,3292,91746.093,8371,88149.02
 วังทรายพูน90838942.8490240945.34
 โพธิ์ประทับช้าง1,72090752.731,72494754.93
 ตะพานหิน4,0401,98049.011,84894951.35
 บางมูลนาก2,3031,12748.942,1121,02448.48
 โพทะเล2,5061,17046.692,5041,38855.43
 สามง่าม1,82290649.731,82690749.67
 ทับคล้อ1,9771,01251.191,68164838.55
 สากเหล็ก99252152.5297947248.21
 บึงนาราง1,41473151.701,41375553.43
 ดงเจริญ79237747.6079137347.16
 วชิรบารมี1,8611,06757.331,55483053.41
 รวมทั้งหมด26,66413,10449.1421,17110,58349.99
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563