DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพิษณุโลก14,3966,41644.577,4763,10641.55
 นครไทย5,0582,91557.634,5602,37452.06
 ชาติตระการ2,5971,17545.242,5901,56760.50
 บางระกำ4,6232,69158.214,6382,88262.14
 บางกระทุ่ม2,0291,13555.942,0321,17157.63
 พรหมพิราม3,2222,01662.573,2152,35473.22
 วัดโบสถ์2,2661,23854.632,0131,14756.98
 วังทอง6,0503,30654.645,9553,02450.78
 เนินมะปราง3,2811,85056.393,0821,74456.59
 รวมทั้งหมด43,52222,74252.2535,56119,36954.47
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563