DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุโขทัย96941042.3197146447.79
 บ้านด่านลานหอย2,7521,49554.322,7731,81565.45
 คีรีมาศ2,4451,17047.852,5841,25348.49
 กงไกรลาศ2,5371,07942.532,54579731.32
 ศรีสัชนาลัย2,3751,38058.112,3841,23351.72
 ศรีสำโรง3,8231,83948.103,4981,45241.51
 สวรรคโลก2,29877933.901,67762237.09
 ศรีนคร1,23649139.721,23552642.59
 ทุ่งเสลี่ยม2,2591,18152.282,2611,09448.39
 รวมทั้งหมด20,6949,82447.4719,9289,25646.45
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563