DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองตาก5,2403,20161.094,6472,97063.91
 บ้านตาก2,0991,22358.272,1561,22756.91
 สามเงา1,56393159.561,60893658.21
 แม่ระมาด2,5021,12344.883,5321,03529.30
 ท่าสองยาง2,1261,01247.608,0891,91123.62
 แม่สอด4,8162,48551.607,6062,63334.62
 พบพระ5,6532,88250.987,5433,12241.39
 อุ้มผาง95347750.053,2541,06332.67
 วังเจ้า2,10896745.871,36366849.01
 รวมทั้งหมด27,06014,30152.8539,79815,56539.11
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563