DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกำแพงเพชร12,6837,67260.4910,1065,83457.73
 ไทรงาม2,7891,54955.542,5981,36152.39
 คลองลาน3,6332,11358.163,3431,80754.05
 ขาณุวรลักษบุรี7,6594,36657.004,3742,45456.10
 คลองขลุง4,0231,95648.623,0051,58252.65
 พรานกระต่าย4,2122,07549.263,7031,49540.37
 ลานกระบือ2,4561,43258.312,0881,17056.03
 ทรายทองวัฒนา1,14063655.791,14570761.75
 ปางศิลาทอง1,50592161.201,50386257.35
 บึงสามัคคี89254561.1092654058.32
 โกสัมพีนคร1,11773065.351,11474566.88
 รวมทั้งหมด42,10923,99556.9833,90518,55754.73
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563