DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุทัยธานี2,2651,26155.671,60196059.96
 ทัพทัน1,61680249.631,63372244.21
 สว่างอารมณ์1,8611,01354.431,8501,08558.65
 หนองฉาง3,8162,05153.753,3391,76352.80
 หนองขาหย่าง42117140.6242221150.00
 บ้านไร่4,0572,36358.253,8602,18356.55
 ลานสัก3,0511,60252.513,2201,98861.74
 ห้วยคต1,01850449.511,01546846.11
 รวมทั้งหมด18,1059,76753.9516,9409,38055.37
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563