DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงราย12,0514,32835.9111,0753,59532.46
 เวียงชัย1,60591757.131,29274857.89
 เชียงของ3,4261,73650.673,0561,50149.12
 เทิง4,6222,55555.284,1662,25154.03
 พาน4,2572,06148.413,0811,42846.35
 ป่าแดด95454457.0276143056.50
 แม่จัน4,4392,28851.544,8492,02941.84
 เชียงแสน2,6971,04338.672,80691532.61
 แม่สาย5,9231,54326.056,2232,14834.52
 แม่สรวย5,2092,26243.426,5181,81127.78
 เวียงป่าเป้า3,7872,02253.393,3301,59647.93
 พญาเม็งราย2,1661,18454.661,89192849.07
 เวียงแก่น2,7311,33748.962,8471,14040.04
 ขุนตาล1,29969253.271,00057357.30
 แม่ฟ้าหลวง4,5691,27727.955,9741,59126.63
 แม่ลาว83344353.1888946251.97
 เวียงเชียงรุ้ง1,21978164.071,25075960.72
 ดอยหลวง98349950.7689356262.93
 รวมทั้งหมด62,77027,51243.8361,90124,46739.53
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563