DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุตรดิตถ์6,7934,04659.564,9482,96159.84
 ตรอน1,26075660.001,26183065.82
 ท่าปลา2,1361,17154.822,1391,20156.15
 น้ำปาด2,3511,20951.421,67086051.50
 ฟากท่า62637459.7462622636.10
 บ้านโคก75042756.9375442456.23
 พิชัย3,9682,13253.733,5612,07258.19
 ลับแล1,00264664.471,00969468.78
 ทองแสนขัน1,14673464.051,14768759.90
 รวมทั้งหมด20,03211,49557.3817,1159,95558.17
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563