DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงใหม่3,9331,77845.213,53188925.18
 จอมทอง1,41882758.321,22173560.20
 แม่แจ่ม543259.26531222.64
 เชียงดาว3,6321,11630.735,04598819.58
 แม่แตง3,02196531.943,06165821.50
 แม่ริม15,3972,30514.973,84693924.41
 ฝาง6,7223,29148.966,8752,00029.09
 แม่อาย1,73938322.022,75738914.11
 พร้าว1,43172450.591,54675949.09
 สันป่าตอง2,8871,39248.222,1751,03747.68
 สันกำแพง1,7541,02658.491,81290950.17
 สันทราย30816553.5744117138.78
 หางดง95738640.331,52645229.62
 ฮอด1145144.741164740.52
 สารภี1043432.691677041.92
 เวียงแหง1,56963340.342,27724610.80
 ไชยปราการ1,75366537.932,02157228.30
 แม่วาง884753.411584830.38
 รวมทั้งหมด46,88115,82033.7538,62810,92128.27
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563