DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสกลนคร12,1925,42744.5110,7613,55032.99
 กุสุมาลย์3,2031,09534.193,1951,31541.16
 กุดบาก1,8601,02655.161,8561,07057.65
 พรรณานิคม3,9521,14929.073,9643428.63
 พังโคน2,3881,02142.762,38098541.39
 วานรนิวาส8,4194,27450.778,2784,16550.31
 บ้านม่วง4,8922,56852.494,7352,66356.24
 สว่างแดนดิน10,6695,92755.558,4523,29338.96
 ส่องดาว2,26977534.162,01496247.77
 โคกศรีสุพรรณ1,8641,00153.701,86396651.85
 เจริญศิลป์3,0401,35544.573,0391,11936.82
 ภูพาน2,13471833.652,1321,05549.48
 รวมทั้งหมด56,88226,33646.3052,66921,48540.79
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563