DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองร้อยเอ็ด10,2096,08459.597,9945,20965.16
 เกษตรวิสัย5,1042,79754.804,9463,20464.78
 ปทุมรัตต์3,1041,76756.932,6701,95973.37
 จตุรพักตรพิมาน3,4092,16063.363,2872,65680.80
 ธวัชบุรี2,5921,75967.862,5161,97478.46
 พนมไพร3,7202,25060.483,4542,33367.54
 โพนทอง6,1403,67159.794,9943,13062.68
 โพธิ์ชัย3,2281,71453.102,6771,65461.79
 หนองพอก3,8642,23057.713,2841,77954.17
 เสลภูมิ6,9604,84469.605,1203,70772.40
 สุวรรณภูมิ6,4433,74258.085,9423,96866.78
 เมืองสรวง1,27870154.851,00362362.11
 โพนทราย1,52079752.431,5211,06069.69
 อาจสามารถ3,8102,06854.283,6962,57369.62
 เมยวดี1,11761555.061,04076473.46
 ศรีสมเด็จ1,4971,04970.071,17690276.70
 จังหาร1,44887160.151,46396966.23
 เชียงขวัญ96752454.1996871073.35
 หนองฮี1,03052951.361,03288085.27
 ทุ่งเขาหลวง70044263.1471060284.79
 รวมทั้งหมด68,14040,61459.6059,49340,65668.34
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 10 พฤศจิกายน 2563