DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองหนองคาย8,1414,26652.405,6143,17556.56
 ท่าบ่อ3,2052,04263.713,1331,81357.87
 โพนพิสัย6,6764,51567.635,8174,20772.32
 ศรีเชียงใหม่1,5701,12371.531,42598569.12
 สังคม1,7531,18367.481,7471,25271.67
 สระใคร1,45081356.071,44994164.94
 เฝ้าไร่2,8921,83263.352,7801,84066.19
 รัตนวาปี2,3701,58366.792,0021,35567.68
 โพธิ์ตาก70442960.9470951272.21
 รวมทั้งหมด28,76117,78661.8424,67616,08065.16
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563