DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเลย7,5053,94252.525,6932,91651.22
 นาด้วง92548051.8991841144.77
 เชียงคาน3,4531,84053.293,0461,69355.58
 ปากชม2,7411,34148.922,7451,15141.93
 ด่านซ้าย2,8941,32145.652,9031,11638.44
 นาแห้ว63124538.8363029646.98
 ภูเรือ1,35356141.461,22957046.38
 ท่าลี่1,66683550.121,69274844.21
 วังสะพุง6,4773,10047.864,3812,13248.66
 ภูกระดึง1,94681541.881,81250727.98
 ภูหลวง1,34762746.551,34342531.65
 ผาขาว2,4141,15847.972,3991,09745.73
 เอราวัณ1,77799455.941,76991351.61
 หนองหิน2,5561,19446.711,30254341.71
 รวมทั้งหมด37,68518,45348.9731,86214,51845.57
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563