DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองบึงกาฬ5,1382,34245.584,4902,33451.98
 พรเจริญ2,7541,63959.511,97794747.90
 โซ่พิสัย3,2641,83556.223,2701,54347.19
 เซกา4,6931,39529.734,2281,93545.77
 ปากคาด2,7291,50355.082,2581,10548.94
 บึงโขงหลง1,78188049.411,59686153.95
 ศรีวิไล2,3641,18850.252,1541,24157.61
 บุ่งคล้า88549455.8289246452.02
 รวมทั้งหมด23,60811,27647.7620,86510,43049.99
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563