DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอำนาจเจริญ5,0122,99859.824,6293,02665.37
 ชานุมาน2,4931,32753.232,4891,52861.39
 ปทุมราชวงศา3,3072,13864.652,8501,88166.00
 พนา1,19164554.161,19477765.08
 เสนางคนิคม2,1781,25857.762,0341,17557.77
 หัวตะพาน2,2991,59269.252,3121,59969.16
 ลืออำนาจ1,8241,05257.681,65691755.37
 รวมทั้งหมด18,30411,01060.1517,16410,90363.52
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563