DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองยโสธร5,8783,43158.374,9322,49250.53
 ทรายมูล1,25567253.551,25766652.98
 กุดชุม3,7611,98152.673,4811,93755.64
 คำเขื่อนแก้ว3,4951,96256.143,4651,93955.96
 ป่าติ้ว1,55481552.451,55284054.12
 มหาชนะชัย3,0761,72956.213,0051,58952.88
 ค้อวัง1,39476354.731,36087063.97
 เลิงนกทา4,9802,38747.934,4712,33952.31
 ไทยเจริญ2,0071,30965.221,24678563.00
 รวมทั้งหมด27,40015,04954.9224,76913,45754.33
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563