DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองศรีสะเกษ10,1942,65826.077,3052,90239.73
 ยางชุมน้อย1,80860333.351,62773545.18
 กันทรารมย์5,7123,44560.315,2983,23961.14
 กันทรลักษ์13,6766,43147.0212,4747,16757.46
 ขุขันธ์10,4726,23659.5510,1026,69966.31
 ไพรบึง2,7351,49154.522,6081,62762.38
 ปรางค์กู่4,0302,11752.534,0332,25755.96
 ขุนหาญ6,5082,36536.346,3332,54940.25
 ราษีไศล4,2592,66662.604,0253,16878.71
 อุทุมพรพิสัย6,3803,71558.234,9582,91058.69
 บึงบูรพ์39125364.7139426968.27
 ห้วยทับทัน2,2071,25456.822,2141,48667.12
 โนนคูณ2,1561,42966.282,0891,43168.50
 ศรีรัตนะ3,4221,99158.183,1681,93761.14
 น้ำเกลี้ยง2,8841,05236.482,5501,33952.51
 วังหิน2,4941,44657.982,5001,81072.40
 ภูสิงห์3,9012,41661.933,8972,46263.18
 เมืองจันทร์88467376.1388564172.43
 เบญจลักษ์2,2581,53768.071,9371,39672.07
 พยุห์1,6961,13266.751,7011,16168.25
 โพธิ์ศรีสุวรรณ1,18776764.621,15090078.26
 ศิลาลาด88132937.3488233337.76
 รวมทั้งหมด90,13546,00651.0482,13048,41858.95
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563