DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุรินทร์15,4529,16859.3314,5627,98354.82
 ชุมพลบุรี3,9522,28757.873,9592,33058.85
 ท่าตูม5,4293,65067.235,1403,53368.74
 จอมพระ3,6692,21760.433,6602,14758.66
 ปราสาท1,14170161.441,14372062.99
 กาบเชิง4,1422,15552.034,1532,01148.42
 รัตนบุรี5,2013,17361.015,1993,16160.80
 สนม2,6621,39252.292,6701,47055.06
 ศีขรภูมิ8,4444,85657.517,9924,37454.73
 สังขะ8,7814,70953.638,7505,55863.52
 ลำดวน2,0761,06951.492,07997746.99
 สำโรงทาบ3,1542,00963.703,1491,97562.72
 บัวเชด3,0131,69356.192,9961,69956.71
 พนมดงรัก80345656.7981145556.10
 ศรีณรงค์2,8971,35346.702,8921,55653.80
 เขวาสินรินทร์2,0181,28663.732,0071,24962.23
 โนนนารายณ์64939560.8664831348.30
 รวมทั้งหมด73,48342,56957.9371,81041,51157.81
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 10 พฤศจิกายน 2563