DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 คลองหาด2,1271,20656.702,2501,28457.07
 ตาพระยา3,8552,37261.533,9772,49562.74
 วังน้ำเย็น3,6482,12958.363,3492,05261.27
 วัฒนานคร4,4983,05167.834,6643,07065.82
 อรัญประเทศ6,5344,18964.113,5302,03557.65
 เขาฉกรรจ์3,2831,79054.523,2241,93860.11
 โคกสูง1,30179961.411,49380453.85
 วังสมบูรณ์1,9451,15859.542,0481,33465.14
 รวมทั้งหมด27,19116,69461.4024,53515,01261.19
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563