DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองปราจีนบุรี5,6483,17256.163,7112,15157.96
 กบินทร์บุรี6,2302,13334.243,0921,42245.99
 นาดี3,4321,99358.072,7721,85566.92
 บ้านสร้าง1,23850941.111,26759847.20
 ประจันตคาม2,7021,58158.512,2111,37462.14
 ศรีมหาโพธิ4,7103,26269.262,9322,05570.09
 ศรีมโหสถ1,94696949.7980945556.24
 รวมทั้งหมด25,90613,61952.5716,7949,91059.01
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563