DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองระยอง17,1738,56449.8714,4477,91054.75
 บ้านฉาง2,2921,44362.962,0901,38666.32
 แกลง8,2084,71057.388,6215,30561.54
 วังจันทร์1,31283363.491,43792964.65
 บ้านค่าย2,6941,63960.842,8521,89766.51
 ปลวกแดง3,5081,98356.533,1801,93060.69
 เขาชะเมา1,19575262.931,26793874.03
 นิคมพัฒนา2,8601,58355.352,9211,81162.00
 รวมทั้งหมด39,24221,50754.8136,81522,10660.05
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563