DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองชลบุรี18,8186,87836.5517,2455,93334.40
 บ้านบึง8,1993,66144.658,3803,70144.16
 หนองใหญ่1,26359647.191,54170245.55
 บางละมุง13,9104,58132.9312,9034,32533.52
 พานทอง2,9161,46550.242,9341,62255.28
 พนัสนิคม7,9674,27553.667,9175,16965.29
 ศรีราชา15,8225,31033.5614,0875,08336.08
 เกาะสีชัง23511749.7923312754.51
 สัตหีบ9,4183,82240.589,2202,30324.98
 บ่อทอง2,3911,12847.182,7291,39751.19
 เกาะจันทร์2,2551,02345.372,2731,16651.30
 รวมทั้งหมด83,19432,85639.4979,46231,52839.68
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2563