DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองลพบุรี11,2133,48031.0411,2063,48331.08
 พัฒนานิคม4,1671,32931.894,2461,27730.08
 โคกสำโรง3,0451,45147.653,0051,20640.13
 ชัยบาดาล6,2832,83045.046,2292,87346.12
 ท่าวุ้ง1,75096555.141,7591,11363.27
 บ้านหมี่2,5681,43956.042,5431,30751.40
 ท่าหลวง1,61481250.311,61388454.80
 สระโบสถ์1,01357056.2797553654.97
 โคกเจริญ1,27546436.391,28039831.09
 ลำสนธิ1,63267341.241,62453633.00
 หนองม่วง2,52573929.272,4651,13946.21
 รวมทั้งหมด37,08514,75239.7836,94514,75239.93
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563