DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 พระนครศรีอยุธยา11,0054,50840.9610,3993,89137.42
 ท่าเรือ1,81787448.101,95796649.36
 นครหลวง1,65780248.401,67078246.83
 บางไทร2,0191,09254.092,06388342.80
 บางบาล1,19959049.211,21261650.83
 บางปะอิน6,0981,96932.295,9332,11135.58
 บางปะหัน1,92995949.711,93389546.30
 ผักไห่1,72452930.681,72877244.68
 ภาชี1,93080041.451,93765333.71
 ลาดบัวหลวง2,04272735.602,03081440.10
 วังน้อย3,5191,12131.863,5681,26935.57
 เสนา3,5421,72248.623,4401,65448.08
 บางซ้าย94746549.1094745648.15
 อุทัย2,01582640.992,05178238.13
 มหาราช70434048.3070234248.72
 บ้านแพรก2498333.3325610139.45
 รวมทั้งหมด42,39617,40741.0641,82616,98740.61
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563