DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองปทุมธานี7,6934,11053.437,0453,97856.47
 คลองหลวง11,8274,60638.9410,8374,77644.07
 ธัญบุรี10,4614,22740.418,5013,43540.41
 หนองเสือ2,5701,24748.522,5961,38153.20
 ลาดหลุมแก้ว3,7062,26060.982,9461,72458.52
 ลำลูกกา10,2424,11240.158,9623,45538.55
 สามโคก1,8501,07958.321,7451,12964.70
 รวมทั้งหมด48,34921,64144.7642,63219,87846.63
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563