DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพิจิตร1,76683647.3410,8465,57951.44
 วังทรายพูน000.001,29753841.48
 โพธิ์ประทับช้าง000.002,4901,45058.23
 ตะพานหิน000.002,0331,09353.76
 บางมูลนาก000.0094947550.05
 โพทะเล000.003,1681,30241.10
 สามง่าม000.002,1531,12652.30
 ทับคล้อ000.002,1121,00747.68
 สากเหล็ก000.001,52774748.92
 บึงนาราง000.001,94198850.90
 ดงเจริญ000.001,31367751.56
 วชิรบารมี000.002,0901,09752.49
 รวมทั้งหมด1,76683647.3431,91916,07950.37
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562