DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกำแพงเพชร1,78829816.6721,24310,06447.38
 ไทรงาม000.004,2451,50835.52
 คลองลาน000.005,9663,22554.06
 ขาณุวรลักษบุรี000.0012,5646,64752.91
 คลองขลุง000.006,7893,17646.78
 พรานกระต่าย341441.187,1863,44547.94
 ลานกระบือ36721358.044,5732,26649.55
 ทรายทองวัฒนา000.002,0271,09453.97
 ปางศิลาทอง000.002,6401,18444.85
 บึงสามัคคี000.001,8591,12460.46
 โกสัมพีนคร000.001,9011,07556.55
 รวมทั้งหมด2,18952523.9870,99334,80849.03
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562