DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน ป.1-6 ทั้งหมด
เคลือบหลุมร่องฟันแท้
% เด็กนักเรียน ป.1-6 ทั้งหมด
เคลือบหลุมร่องฟันแท้
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1185,85123,6208.04211,84909.05
 เขต 2128,43810,1684.76134,907012.57
 เขต 3115,16215,5729.44116,665017.73
 เขต 4207,5306,1002.28220,50703.46
 เขต 5201,5158,1062.96213,41205.13
 เขต 6241,72510,7682.88257,91105.22
 เขต 7177,01524,95910.24180,066013.97
 เขต 8211,38621,6269.93215,143010.89
 เขต 9230,67536,0038.79232,132023.11
 เขต 10205,64331,53214.26207,934015.83
 เขต 11180,74812,2952.95191,45009.89
 เขต 12186,36621,4646.84191,546014.72
 รวมทั้งหมด2,272,054222,2136.882,373,522011.42
หมายเหตุ:
เคลือบหลุมร่องฟันแท้ ที่รหัสหัตถการ 2387030, 238703A, 238703B, 238703C, 238703D, 238703E, 238703F, 238703G, 238703H ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 2 มิถุนายน 2564