DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565