DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพิจิตร131331,023.080120.001111,100.00212600.0016600.001131,300.00210500.0017700.00080.001101,000.000110.001181,800.00315500.00
 วังทรายพูน19900.0011100.00000.00020.00000.00030.00000.00010.00000.00010.00000.00000.00010.00
 โพธิ์ประทับช้าง090.00000.00010.00010.00000.00000.00000.00020.00010.00010.00020.00000.00010.00
 บางมูลนาก5571,140.00060.00040.0014400.00080.0026300.0014400.00050.00020.00050.00070.0014400.00020.00
 โพทะเล0200.00010.00000.00040.00030.00000.00000.00010.00020.00020.00020.00030.00020.00
 สามง่าม050.00010.00000.00020.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00010.00
 ทับคล้อ020.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00
 รวมทั้งหมด192351,236.841212,100.001161,600.00325833.331171,700.00322733.33315500.001161,600.000130.001191,900.000230.002251,250.00323766.67
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563