DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสงขลา62319514.522311,550.00418450.00315500.00424600.00526520.00422550.00823287.50730428.57322733.33740571.43631516.67937411.11
 สทิงพระ422550.0012200.00020.0012200.00030.00020.00040.00010.0024200.00010.00010.00000.00000.00
 จะนะ634566.6714400.0014400.00040.0013300.00020.00000.0016600.00010.00040.0024200.00000.00020.00
 นาทวี16112700.0028400.00060.001111,100.0027350.00217850.0016600.001111,100.00210500.0015500.0019900.00211550.001111,100.00
 เทพา947522.22020.0035166.67030.00020.00010.00060.0026300.00030.00040.0016600.0035166.67040.00
 สะบ้าย้อย1477550.0016600.0014400.0015500.0049225.0017700.00210500.0015500.00090.00020.0017700.0016600.0017700.00
 ระโนด216800.00010.00010.0012200.00000.00000.00010.00010.00030.00020.0011100.00000.00040.00
 กระแสสินธุ์010.00000.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
 รัตภูมิ1042420.0012200.00010.00020.0014400.0024200.0016600.0013300.00020.0014400.00060.0014400.0024200.00
 สะเดา1178709.0939300.0018800.0029450.0014400.00212600.00020.00040.0016600.00070.00040.0019900.00040.00
 หาดใหญ่46284617.39526520.00624400.00317566.67522440.00320666.672201,000.00320666.67217850.00324800.00431775.00636600.00427675.00
 นาหม่อม010.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
 ควนเนียง2201,000.0012200.00030.00010.00030.00000.0011100.00000.00000.00010.00040.00030.00020.00
 บางกล่ำ1131,300.00030.00010.00020.00000.0011100.00000.00010.00000.00000.00020.00020.00010.00
 สิงหนคร613216.6712200.0033100.00010.0011100.00000.0011100.00000.00010.00010.00010.00000.00020.00
 คลองหอยโข่ง39300.00010.00000.00000.00010.00010.00000.00000.00000.0023150.00010.00000.0012200.00
 รวมทั้งหมด1921,088566.671899550.001981426.321274616.671984442.111693581.251279658.331781476.471486614.291080800.0017117688.2420107535.0018107594.44
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2562