DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุพรรณบุรี37278751.35422550.00524480.001222,200.00426650.001353,500.00527540.002231,150.00321700.00420500.001191,900.00316533.33423575.00
 เดิมบางนางบวช1272,700.00020.00000.00050.0013300.00030.00000.00000.00010.00010.00040.00050.00030.00
 ด่านช้าง16114712.500140.0017700.0046150.000140.0014400.00040.0017700.000120.00210500.00214700.00215750.0037233.33
 บางปลาม้า0140.00050.00000.00000.00030.00010.00010.00010.00000.00000.00000.00000.00030.00
 ศรีประจันต์0160.00040.00010.00030.00000.00010.00010.00000.00010.00000.00010.00040.00000.00
 ดอนเจดีย์2371,850.0015500.00020.0014400.00030.00040.00020.00040.00010.00040.00030.00040.00010.00
 สองพี่น้อง30174580.00216800.00618300.001222,200.00516320.0019900.001101,000.00218900.00311366.67211550.00418450.001131,300.00212600.00
 สามชุก634566.6714400.0013300.0018800.0024200.00020.0012200.00000.00030.00040.00000.00040.00000.00
 อู่ทอง14117835.711141,400.00060.00060.0016600.001101,000.00211550.00310333.33070.00214700.00216800.0026300.000110.00
 หนองหญ้าไซ215750.00010.00000.00010.00010.00000.00010.00010.00010.00030.00010.0022100.00030.00
 รวมทั้งหมด108826764.81987966.671361469.23877962.501376584.624691,725.00959655.56864800.00658966.671067670.00976844.441069690.00963700.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562