DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพิจิตร111241,127.27314466.6716600.00040.0018800.0019900.0018800.001131,300.00070.000100.00214700.000140.001171,700.00
 วังทรายพูน040.00000.00000.00000.00010.00000.00010.00000.00000.00000.00010.00000.00010.00
 โพธิ์ประทับช้าง1111,100.00000.00000.00000.00030.00000.00030.00000.00000.00010.0012200.00010.00010.00
 บางมูลนาก2562,800.00030.00020.0014400.00020.00030.00080.00070.001121,200.00050.00030.00040.00030.00
 โพทะเล2211,050.00020.00040.00010.00020.00020.00020.00020.00010.00010.00000.00000.0024200.00
 สามง่าม090.00000.00030.00010.00000.00000.00010.00000.00000.00000.00020.00020.00000.00
 ทับคล้อ030.00000.00000.00000.00010.00020.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด162281,425.00319633.331151,500.001101,000.001171,700.001161,600.001232,300.001222,200.001202,000.000170.00322733.330210.00326866.67
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562