DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงราย62342551.61630500.00629483.33432800.00722314.291029290.002221,100.001242,400.001313,100.00326866.67838475.00324800.001135318.18
 เทิง1044440.0013300.00010.00010.0013300.0013300.0025250.0013300.00010.0026300.0015500.0018800.00050.00
 พาน537740.0012200.00010.0013300.00020.00020.00040.00000.0016600.00040.00040.0017700.0012200.00
 ป่าแดด26300.00000.00000.00000.00000.00010.00010.0011100.00000.00010.0011100.00000.00010.00
 แม่จัน1676475.0038266.6726300.0014400.00050.00310333.3324200.0024200.00060.00030.00060.00090.00311366.67
 เชียงแสน324800.0013300.00020.00020.00020.00030.00020.00010.00010.00020.0023150.00000.00030.00
 แม่สาย426650.0013300.00020.00000.00030.0011100.00020.00020.00020.00020.00020.00030.0024200.00
 แม่สรวย1370538.4616600.0038266.6714400.0028400.0013300.0017700.0015500.00090.00070.00020.0037233.33040.00
 เวียงป่าเป้า1039390.0035166.6714400.00010.00020.00030.0013300.0012200.00040.00030.0025250.00020.0025250.00
 พญาเม็งราย426650.00030.0014400.00030.00000.0011100.00010.00020.00020.00010.0023150.00020.00040.00
 เวียงแก่น1864355.5625250.00030.0028400.0046150.00010.0015500.0023150.0012200.0015500.0027350.0036200.000130.00
 ขุนตาล13300.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0012200.00
 แม่ฟ้าหลวง619316.6713300.00000.00010.0011100.00030.0013300.0011100.0013300.00000.00020.00010.0011100.00
 แม่ลาว060.00000.00010.00000.00000.00010.00000.00010.00000.00000.00000.00020.00010.00
 เวียงเชียงรุ้ง26300.0011100.00000.00020.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00000.0012200.00000.00
 รวมทั้งหมด156788505.132173347.621361469.23961677.781554360.001761358.821059590.001050500.004671,675.006601,000.001878433.331273608.332191433.33
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562