DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองน่าน15134893.33210500.00212600.0019900.000140.0018800.00315500.000120.0018800.001101,000.00417425.00090.000100.00
 แม่จริม48200.00000.00010.00000.0034133.3311100.00000.00010.00000.00000.00000.00010.00000.00
 นาน้อย14400.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0014400.00
 ท่าวังผา210500.00010.00000.0011100.00000.00000.00000.00020.00000.00000.00030.00010.0012200.00
 เวียงสา19900.00010.00000.00000.0011100.00010.00020.00010.00000.00010.00000.00010.00010.00
 ทุ่งช้าง1111,100.00020.0013300.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00030.00010.00
 เชียงกลาง080.00020.00000.00000.00000.00020.00000.00000.00000.00020.00010.00000.00010.00
 นาหมื่น040.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00010.00000.00010.00010.00000.00000.00
 สันติสุข040.00000.00010.00010.00000.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00
 บ่อเกลือ030.00020.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00
 สองแคว020.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00000.00010.00
 รวมทั้งหมด24197820.83218900.00317566.67212600.00419475.00214700.00317566.670170.0019900.001141,400.00424600.000150.002211,050.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562