DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองลำปาง1088880.0028400.0017700.0016600.001131,300.00080.00312400.0017700.00030.00020.00060.00060.001101,000.00
 แม่เมาะ020.00000.00010.00000.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
 เกาะคา1696,900.00040.0015500.00090.00040.00070.00050.00030.00050.00070.00090.00030.00080.00
 งาว315500.00000.00010.00000.0011100.00010.00010.0015500.00010.00020.00000.00010.0012200.00
 แจ้ห่ม030.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00020.00
 วังเหนือ1111,100.00010.00000.00010.00010.00000.00020.00010.00020.0013300.00000.00000.00000.00
 เถิน2341,700.00050.00030.00030.00030.00010.0014400.00040.00040.00000.00030.00000.0014400.00
 ห้างฉัตร040.00000.00010.00010.00010.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00
 เมืองปาน010.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00
 รวมทั้งหมด172271,335.29218900.00218900.001202,000.002241,200.000170.00424600.002201,000.000150.001141,400.000190.000120.00326866.67
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562