DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเลย56304542.860240.00826325.001141,400.00416400.002221,100.00422550.00634566.67527540.00525500.001138345.45531620.00525500.00
 นาด้วง13300.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00010.0012200.00
 เชียงคาน540800.00040.0013300.00030.00050.00000.00030.0012200.0024200.00010.00040.0014400.00070.00
 ปากชม311366.6713300.00010.00020.0011100.00000.0011100.00000.00000.00010.00000.00020.00000.00
 ท่าลี่050.00000.00000.00000.00000.00010.00000.00000.00010.00000.00020.00010.00000.00
 วังสะพุง328933.33040.00020.00010.00010.0015500.00030.00010.0011100.00010.00030.0012200.00040.00
 ภูกระดึง219950.00020.0012200.00050.00030.00000.00000.00000.00010.00000.00010.00030.0012200.00
 ภูหลวง26300.00010.00010.00000.00000.00010.00000.00000.0011100.0011100.00010.00000.00000.00
 ผาขาว219950.00010.00000.00010.00020.00020.00030.00000.00010.00000.0023150.00060.00000.00
 รวมทั้งหมด74435587.841393,900.001035350.001262,600.00528560.003311,033.33532640.00737528.57936400.00629483.331352400.00750714.29740571.43
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562