DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองชัยภูมิ55386701.82521420.002291,450.00432800.00637616.67728400.00634566.673351,166.673301,000.002241,200.00528560.005511,020.00737528.57
 บ้านเขว้า020.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00020.00000.00
 คอนสวรรค์216800.00030.00000.00000.00010.00010.00010.00020.00010.00000.0012200.00020.0013300.00
 เกษตรสมบูรณ์2291,450.00060.00020.0012200.00000.00000.00010.00000.00000.00010.00040.0019900.00040.00
 หนองบัวแดง16113706.2527350.0026300.00050.00212600.00213650.00020.0018800.00212600.000110.00214700.001131,300.00210500.00
 จัตุรัส1167609.0919900.0013300.00410250.00020.00040.0013300.00030.00040.0017700.0039300.00080.00050.00
 บำเหน็จณรงค์1689556.25030.00020.001161,600.00070.0017700.0025250.0015500.0029450.00411275.00210500.0014400.00210500.00
 หนองบัวระเหว745642.8613300.0013300.0014400.00040.00030.00050.0015500.0012200.00010.00050.0014400.0016600.00
 เทพสถิต736514.2926300.00020.0026300.0014400.0012200.00020.00020.00000.00000.0016600.00000.00060.00
 ภูเขียว20141705.00214700.00310333.331131,300.00090.00215750.00080.0029450.000110.00215750.001121,200.00313433.33412300.00
 บ้านแท่น1111,100.00010.00010.00010.00000.00000.00000.00010.00010.00010.00010.00010.0013300.00
 แก้งคร้อ0160.00010.00010.00010.00010.00000.00010.00000.00010.00010.00060.00020.00010.00
 คอนสาร2251,250.0013300.00020.00030.00030.00020.00010.00010.00010.00000.00010.00060.0012200.00
 ภักดีชุมพล1141,400.00010.00000.00010.00030.00020.00010.00000.00000.00000.00000.00040.0012200.00
 เนินสง่า211550.0011100.00010.00000.00020.00000.00010.00000.00030.00000.0011100.00000.00020.00
 รวมทั้งหมด1421,001704.931579526.67962688.891494671.43985944.441377592.31965722.22871887.50875937.50972800.001699618.7512119991.6720103515.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 14 พฤศจิกายน 2562