DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับอำเภอ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสระบุรี62417672.580310.00434850.00733471.433351,166.67435875.00942466.67933366.67423575.003361,200.00543860.00733471.43739557.14
 แก่งคอย437925.00040.00020.00020.00010.00030.00030.00040.00020.0015500.00040.0013300.0024200.00
 หนองแค28400.00000.00000.00000.00000.00000.00010.00010.00000.00010.0014400.0011100.00000.00
 วิหารแดง14400.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0014400.00000.00000.00
 บ้านหมอ215750.0013300.00010.00030.00010.00000.00000.00000.00000.00010.00000.0015500.00010.00
 ดอนพุด13300.00000.00000.00000.00000.00000.0011100.00010.00000.00000.00010.00000.00000.00
 พระพุทธบาท33158478.79090.00213650.001121,200.00416400.0015500.00216800.001151,500.001141,400.00514280.00319633.33915166.67410250.00
 เสาไห้050.00010.00010.00000.00000.00000.00000.00020.00010.00000.00000.00000.00000.00
 มวกเหล็ก419475.00040.0012200.00010.00010.00000.00000.00010.00000.00010.0013300.0014400.0012200.00
 วังม่วง18800.00000.00000.00010.00000.00010.00000.00010.00000.0012200.00010.00020.00000.00
 รวมทั้งหมด110674612.731525,200.00753757.14852650.00754771.43544880.001263525.001058580.00540800.001060600.001179718.182063315.001456400.00
หมายเหตุ:
B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด
 - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR) - BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
 - เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR) >= 2 นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ ( ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562