DoH Dashboard กรมอนามัย

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ รวมทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ขอนแก่น6,6685,53683.021,7971,59588.761,6201,45689.881,5541,33886.101,6971,14767.59
มหาสารคาม2,6222,21784.5562759494.7466560490.8367959086.8965142965.90
ร้อยเอ็ด3,8073,29486.5299889990.0896088391.9889878287.0895173076.76
กาฬสินธุ์3,9612,88172.731,10287579.4097678880.7488464472.8599957457.46
รวมทั้งหมด17,05813,92881.654,5243,96387.604,2213,73188.394,0153,35483.544,2982,88067.01

หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563