DoH Dashboard กรมอนามัย

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแม่สู่ลูก รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อัตราการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) เอชไอวี HIV ซิฟิลิส Syphilis
รับรู้สถานะการติดเชื้อ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับยาต้าน ได้รับการตรวจ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับการรักษา
1เชียงใหม่098.87 100 0.46 105.56 99.93 0.55 100
2ลำพูน098.82 98.98 0.34 100 99.07 0.68 100
3ลำปาง099.07 100 0.7 100 100 0.7 100
4แพร่096.55 100 0.57 100 98.28 0.58 100
5น่าน099.5 100 0.56 100 100 0.31 100
6พะเยา0100 100 0 0 100 0 0
7เชียงราย099.05 100 0.73 100 100 0.22 120
8แม่ฮ่องสอน099.73 99.73 0.41 100 99.86 0 0
9รวมทั้งหมด099.03 99.87 0.53 101.72 99.84 0.42 102.22
ที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย

วันที่ประมวลผล :: 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565