DoH Dashboard กรมอนามัย

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแม่สู่ลูก รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อัตราการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) เอชไอวี HIV ซิฟิลิส Syphilis
รับรู้สถานะการติดเชื้อ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับยาต้าน ได้รับการตรวจ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับการรักษา
1นครศรีธรรมราช4.8899.28 99.98 0.5 100 98.16 0.09 100
2กระบี่098.33 99.98 0.42 104.35 99.84 0.14 100
3พังงา12.598.7 99.58 0.46 100 99.71 0 0
4ภูเก็ต7.6995.36 99.7 0.49 110.53 100 0.12 100
5สุราษฎร์ธานี098.03 99.97 0.45 104 98.77 0.22 104.17
6ระนอง099 99.73 0.73 100 99.92 0.19 100
7ชุมพร098.84 99.51 0.31 100 99.82 0.13 100
8รวมทั้งหมด3.2898.31 99.88 0.47 102.62 99.05 0.14 101.79
ที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย

วันที่ประมวลผล :: 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565